Raport miesięczny za maj 2014 roku.

13-06-2014 10:18:13 | Bieżący | EBI | 21/2014

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2014 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.

W maju 2014 roku SYMBIO Polska S.A. konsekwentnie realizowała strategię rozwoju działalności detalicznej, w szczególności kanału tradycyjnego, na którym zanotowano 72% wzrost sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Łączny wzrost przychodów ze sprzedaży detalicznej w omawianym okresie wyniósł 47%. Spółka rozszerzyła tradycyjny kanał sprzedaży detalicznej poprzez pozyskanie 24 nowych punktów sprzedaży bezpośredniej na terenie całego kraju, w tym sklepy Sieci Delikatesów FRESH TRADE w Warszawie.
Spółka w omawianym okresie wprowadziła do swojej oferty sprzedaży Sok Jabłkowy Świeżo Tłoczony o pojemności 300ml.
Niższy o 78% poziom sprzedaży półproduktów w maju 2014 r. w porównaniu z majem 2013 r. jest konsekwencją mniejszej ilości skupionych surowców w sezonie skupowym 2013.

W maju 2014 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 707 tys. zł (spadek o 7% w porównaniu do maja 2013 r.) z czego:
– 71 tys. zł (10%) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej.
– 636 tys. zł (90%) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w maju 2014 roku:

Raport bieżący nr 14/2014 z dn. 06-05-2014 r. – Przerwa w obradach NWZA Symbio Polska S.A. oraz treść podjętych uchwał.
Raport bieżący nr 15/2014 z dn. 06-05-2014 r. – Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.
Raport bieżący nr 16/2014 z dn. 13-05-2014 r. – Treść uchwał podjętych na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 13 maja 2014 r.
Raport kwartalny nr 17/2014 z dn. 14-05-2014 r. – Raport kwartalny za I kwartał 2014.
Raport bieżący nr 18/2014 z dn. 14-05-2014 r. – Raport miesięczny za kwiecień 2014 roku.
Raport roczny nr 19/2014 z dn. 30-05-2014 r. – Raport roczny za rok 2013.
Raport bieżący nr 20/2014 z dn. 14-05-2014 r. – Ogłoszenie o zwołaniu WZA Symbio Polska S.A. na 26 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał.

Raporty bieżące ESPI opublikowane w maju 2014 roku:

Raport Rb_ASO nr 2/2014 z dn. 13-05-2014 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 6 maja 2014 r. oraz po przerwie wznowionym w dniu 13 maja 2014 r.
Raport Rb_ASO nr 3/2014 z dn. 30-05-2014 r. – Ogłoszenie o zwołaniu WZA Symbio Polska S.A. na 26 czerwca 2014 r. wraz z projektami uchwał.

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W maju 2014 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W dniu 26 czerwca 2014 r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Polnej 40 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Do 14 lipca 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za czerwiec 2014 r.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu