Raport miesięczny za maj 2013 roku.

14-06-2013 16:35:50 | Bieżący | EBI | 15/2013

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2013 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.

W maju br. Spółka, zgodnie z zawartymi kontraktami realizowała wysyłki półproduktów oraz przygotowywała się do sezonu skupowego m.in. poprzez spotkania z rolnikami a także szereg prac mających na celu pozyskanie finansowania na kolejny sezon, poprzez odnowienie kredytu skupowego przez Bank BGŻ S.A.

Ponadto Spółka kontynuowała swoje działania w kierunku rozwoju sprzedaży detalicznej, m.in. poprzez pozyskiwanie nowych punktów sprzedaży detalicznej oraz dwóch kolejnych dystrybutorów zdrowej żywności. Pomimo nietypowego w tym roku rozkładu dwóch „długich weekendów” (wpływających na ogół na zmniejszenie sprzedaży w takich okresach), Spółce udało się osiągnąć 6-cio procentowy łączny wzrost przychodów ze sprzedaży w kanale tradycyjnym. Przyczynił się do tego m.in. pięciokrotny wzrost sprzedaży w województwie pomorski, 67% wzrost sprzedaży w województwie małopolskim oraz uruchomienie sprzedaży na terenie Dolnego Śląska.

Dodatkowo w maju produkty marki „SYMBIO” zostały zaprezentowane na kiermaszu żywności ekologicznej Bioevent-Smak w Amsterdamie oraz podczas VI edycji rzeszowskich targów Eko Gala.

W omawianym miesiącu, Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 761 tys. zł (2 % spadku w porównaniu do maja 2012 r.) z czego:
– 327 tys. zł. (43%) to przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej,
– 434 tys. zł. (57%) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w maju 2013 r.:
Raport bieżący nr 10/2013 z dn. 14-05-2013r. – Raport miesięczny za kwiecień 2013 roku.
Raport kwartalny nr 11/2013 z dn. 15-05-2013r. – Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku.
Raport roczny nr 12/2013 z dn. 31-05-2013r. – Raport roczny za rok 2012.
Raport bieżący nr 13/2013 z dn. 31-05-2013r. – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Symbio Polska S.A. na 27 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał.
Raporty bieżące ESPI opublikowane w maju 2013 r.:
Rb ASO nr 3/2013 z dn. 31-05-2013r. – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Symbio Polska S.A. na 27 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał.
Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
W maju 2013 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W dniu 27 czerwca 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Polnej 40 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Do 14 lipca 2013 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za czerwiec.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Sylwia Rybicka – Prezes Zarządu