Raport miesięczny za luty 2016 roku.

14-03-2016 15:37:37 | Bieżący | EBI | 14/2016

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Lublinie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2016 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A
W lutym 2016 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 2 606 tys. zł (154% wzrostu w porównaniu do lutego 2015 r.) z czego:
– 755 tys. zł – przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych (udział w całości 29%)
– 1 850 tys. zł – przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych (udział w całości 71%)
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w lutym 2016 roku:
Raport bieżący nr 5/2016 z dn. 04.02.2016 r. – SYMBIO POLSKA SA Uchwała w sprawie rejestracji praw poboru akcji serii I
Raport bieżący nr 6/2016 z dn. 10.02.2016 r. – Oferta publiczna akcji serii I z prawem poboru
Raport bieżący nr 7/2016 z dn. 12.02.2016r. – Raport kwartalny za IV kwartał 2015
Raport bieżący nr 8/2016 z dn. 12.02.2016r. – Raport miesięczny za styczeń 2016 roku
Raport bieżący nr 9/2016 z dn. 17.02.2016r. – Informacja KRS – wniosek o zabezpieczenie powództwa
Raport bieżący nr 10/2016 z dn. 19.02.2016r. – Wniosek o zabezpieczenie powództwa
Raport bieżący nr 11/2016 z dn. 22.02.2016r. – Przedterminowy wykup obligacji serii A, B i C
Raporty bieżące ESPI opublikowane w lutym 2016r.
W lutym raporty bieżące ESPI nie były publikowane

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Do 14 kwietnia 2016 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za marzec 2016 r.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Tomasz Zarzyka – Prezes Zarządu