Raport miesięczny za luty 2015 roku.

13-03-2015 15:12:45 | Bieżący | EBI | 10/2015

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2015 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A
W lutym 2015 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 1 545 tys. zł (64% wzrostu w porównaniu do lutego 2014 r.) z czego:
– 704tys. zł (46%) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej.
– 840 tys. zł (54%) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w lutym 2015 roku:
Raport bieżący nr 6/2015 z dn. 04.02.2015 r. – Uchwalenie tekstu jednolitego statutu Spółki.
Raport kwartalny nr 7/2015 z dn. 12.02.2015 r. – Raport kwartalny za IV kwartał 2014.
Raport bieżący nr 8/2015 z dn. 13.02.2015 r. – Raport miesięczny za styczeń 2015 roku.
Raporty bieżące ESPI opublikowane w lutym 2015 roku:
Raport bieżący nr 9/2015 z dnia 19.02.2015 r. – Zawiadomienie od Symbio Impex Corporation o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na WZA Symbio Polska S.A.

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
W lutym 2015 r. środki uzyskanie z emisji akcji serii H zostały częściowo przeznaczone na działalność bieżącą Spółki.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Do 14 kwietnia 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za marzec 2015 r.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Jacek Skowroński – Prezes Zarządu