Raport miesięczny za luty 2014 roku

14-03-2014 13:22:33 | Bieżący | EBI | 9/2014

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty 2014 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.
W lutym 2014 roku SYMBIO Polska S.A. konsekwentnie realizowała strategię rozwoju działalności detalicznej, w szczególności kanału tradycyjnego, na którym zanotowano 69% wzrost sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Łączny wzrost przychodów ze sprzedaży detalicznej w omawianym okresie wyniósł 18%.
W omawianym miesiącu Spółka poszerzyła tradycyjny kanał sprzedaży detalicznej poprzez pozyskanie 13 nowych punktów sprzedaży bezpośredniej na terenie całego kraju.
Niższy o 52% poziom sprzedaży półproduktów w lutym 2014 r. w porównaniu z lutym 2013 r. jest konsekwencją mniejszej ilości skupionych surowców w sezonie skupowym 2013.
W dniach od 12 do 15 lutego, spółka Symbio Polska S.A. wzięła udział w Międzynarodowych Targach Produktów Ekologicznych „BioFach”, najważniejszym wydarzeniu branżowym, odbywającym się co roku w Norymberdze. Podczas targów przedstawiciele Spółki mieli szanse zaprezentowania produktów SYMBIO oraz umocnienia relacji z dotychczasowymi klientami Symbio a także pozyskania nowych klientów oraz zapoznania się z najnowszymi trendami w branży.
W lutym 2014 roku Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 1.117 tys. zł, z czego:
• 526 tys. zł (47%) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych, sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej.
• 591 tys. zł (53%) przychody ze sprzedaży certyfikowanych ekologicznych produktów i towarów detalicznych.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w styczniu 2014 roku:
Raport bieżący nr 05/2014 z dn. 07-02-2014 r. – Korekta raportu bieżącego 4/2014.
Raport bieżący nr 06/2014 z dn. 07-02-2014 r. – Zmiana daty przekazania raportu kwartalnego za IV kw. 2013 r.
Raport bieżący nr 07/2014 z dn. 14-02-2014 r. – Raport kwartalny za IV kwartał 2013.
Raporty bieżące ESPI nie były publikowane w lutym 2014 roku.
Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
W lutym 2014 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Do 15 kwietnia 2014 roku Spółka opublikuje raport miesięczny za marzec 2014 r.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu oddelegowany z Rady Nadzorczej