Raport miesięczny za luty 2013 roku.

14-03-2013 16:06:49 | Bieżący | EBI | 6/2013

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty2013 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.

W lutym 2013 roku, sprzedaż detaliczna Spółki wzrosła łącznie o 28% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, przebijając jednocześnie dotychczasowy rekord sprzedaży ze stycznia 2013. Przyrost ten został osiągnięty dzięki ok 48% wzrostowi sprzedaży w kanale tradycyjnym (głównie w województwie małopolskim – 142% wzrostu, czy mazowieckim – 17% wzrostu) przy jednoczesnym 25% wzroście sprzedaży w kanale nowoczesnym.

Ponadto Spółka realizowała kontrakty na sprzedaż owoców i warzyw skupionych w zeszłorocznym sezonie, osiągając wynik o 13% niższy niż w roku ubiegłym, co wynika głównie z innego rozłożenia terminów realizacji kontraktów w tegorocznym sezonie.

W lutym 2013 roku, przygotowując się do nowego sezonu skupowego Symbio organizowała cykl spotkań oraz szkoleń z dostawcami surowca.

Jak co roku Symbio Polska S.A. wzięło udział w Międzynarodowych Targach Produktów Ekologicznych „BioFach” w Niemczech, gdzie miało okazję zaprezentowania swoich produktów jak również odbycia szeregu spotkań z dotychczasowymi jak i potencjalnymi odbiorcami półproduktów w celu określenia ich potrzeb zakupowych w nowym sezonie.

W lutym 2013 roku Spółka, realizując kontrakty zagraniczne jak i sprzedaż krajową, osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 1 603,69 tys. zł (3,5% spadku w porównaniu do lutego 2012 roku) z czego:
– 1 104,04 tys. zł (68 84%) stanowiły przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej.
– 499,65 tys. zł (31,16%) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych,

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w lutym 2013 roku :
Raport bieżący nr 3/2013 z dn. 08-02-2013r. „Raport miesięczny za styczeń 2013 roku.”
Raport bieżący nr 4/2013 z dn. 12-02-2013 „Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku.”
Raport bieżący nr 5/2013 z dn. 28-02-2013r. ” Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 28 marca 2013 r. wraz z projektami uchwał.”

Raporty bieżące ESPI opublikowane w lutym 2013 roku:
Raport nr 1/2013 z dn. 28-02-2013r. ” Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 28 marca 2013 r. wraz z projektami uchwał.”

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W lutym 2013 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W dniu 28 marca 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Polnej 40 odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Do 14 kwietnia 2013 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za marzec.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Sylwia Rybicka – Prezes Zarządu