Raport miesięczny za listopad 2016 roku

12-12-2016 15:04:40 | Bieżący | EBI | 45/2016

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Lublinie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2016 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.
W listopadzie 2016 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 2 931 tys. zł (22 % spadek w porównaniu do listopada 2015 r.) z czego:
– 1 303 tys. zł – przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych (wzrost o 3% w porównaniu do listopada 2015r.)
– 1 628 tys. zł – przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych (spadek o 35% w porównaniu do listopada 2015r.)
W listopadzie Spółka nie odnotowała istotnych zmian w sprzedaży półproduktów ekologicznych. W porównaniu do listopada 2015 roku nastąpił znaczny spadek sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych. W analogicznym miesiącu ubiegłego roku miały miejsce jednorazowe dostawy dla dwóch dużych klientów związane z rozpoczęciem współpracy. W omawianym miesiącu do oferty dodane zostały wiórki kokosowe.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.
Raporty EBI opublikowane w listopadzie 2016 roku:
Raport bieżący nr 43/2016 z dn. 2016-11-10 – Raport miesięczny za październik 2016 roku
Raport bieżący nr 42/2016 z dn. 2016-11-10 – Raport kwartalny za III kwartał 2016

Raporty bieżące ESPI opublikowane w listopadzie 2016r.
Raport bieżący nr 16/2016 z dn. 2016-11-09 – Zawarcie ugody z Bio Berry Poland sp. z o.o.

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
Zgodnie z deklaracją zawartą w memorandum informacyjnym środki uzyskane przez Spółkę w drodze emisji akcji serii I zostały przeznaczone na finansowanie działalności operacyjnej.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu
  • Zbigniew Kozłowski – Wiceprezes Zarządu