Raport miesięczny za listopad 2013 roku. S

13-12-2013 13:49:13 | Bieżący | EBI | 25/2013

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2013 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.

W listopadzie 2013 roku Spółka kontynuowała rozwój działu produktów detalicznych, głównie w kanale tradycyjnym, gdzie odnotowała 45%-owy wzrost sprzedaży. Kanał ten został poszerzony o 14 nowych punktów sprzedaży bezpośredniej na terenie całego kraju.

W omawianym miesiącu Spółka poszerzyła swoją ofertę handlową o bezpośrednio wyciskane soki granatu, aloesu i żurawiny oraz 100%-owy sok malinowy. Ponadto poszerzono ofertę suszonych owoców o suszoną morwę białą i suszonego ananasa, a do bogatej oferty orzechów doszły orzechy pekan. SYMBIO wprowadziła również do sprzedaży mąkę z pszenicy durum.

Ponadto SYMBIO Polska S.A. weszła ze swoimi produktami na nowy, obiecujący rynek – na teren Wielkopolski, a także nawiązała współpracę z siecią delikatesów Piotr i Paweł.

Łączne przychody ze sprzedaży produktów detalicznych wzrosły o 20% w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Listopad był równocześnie kolejnym miesiącem w tym roku, w którym sprzedaż produktów detalicznych utrzymywała się powyżej 0,5 mln PLN. Tak wysoki poziom sprzedaży detalicznej SYMBIO Polska S.A. uzyskała, m.in. dzięki dynamicznemu wzrostowi sprzedaży w regionie północnym (207%) i w regionie południowym (110%). Sprzedaż na terenie Mazowsza pozostawała na poziomie zbliżonym do listopada 2012. W pozostałej części kraju wzrost sprzedaży wyniósł 25%.

W listopadzie Spółka wzięła udział w III Edycji Targów Ekologia dla Rodziny EcoFamily w Kielcach, gdzie pracownicy SYMBIO uczestniczyli w seminariach branżowych, a także spotkali się z aktualnymi i potencjalnymi dostawcami i odbiorcami.

Ze względu na mniejszą ilość skupionych owoców i warzyw w bieżącym sezonie, poziom przychodów ze sprzedaży półproduktów wyniósł 1.124 tys. zł i był niższy o 38% w stosunku do listopada 2012.

W listopadzie 2013 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 1.644 tys. zł (27% spadku w porównaniu do listopada 2012) z czego:
a) 1.124 tys. zł (68%) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych, sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej.
b) 520 tys. zł (32%) przychody ze sprzedaży certyfikowanych, ekologicznych produktów i towarów detalicznych.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w listopadzie 2013 roku:

Raport kwartalny nr 23/2013 z dn. 12-11-2013 r. – Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku.
Raport bieżący nr 24/2013 z dn. 12-11-2013 r. – Raport miesięczny za październik 2013 roku.

Raporty bieżące ESPI nie były publikowane w listopadzie 2013 roku.

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W listopadzie 2013 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 stycznia 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za grudzień 2013 roku.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Sylwia Rybicka – Prezes Zarządu