Raport miesięczny za lipiec 2016 roku

12-08-2016 11:21:59 | Bieżący | EBI | 36/2016

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Lublinie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2016 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.
W lipcu 2016 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 2 191 tys. zł (12 % wzrost w porównaniu do lipca 2015 r.) z czego:
– 1 238 tys. zł – przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych
– 953 tys. zł – przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w lipcu 2016 roku:
Raport bieżący nr 33/2016 z dn. 2016-07-12 – Raport miesięczny za czerwiec 2016 roku
Raport bieżący nr 34/2016 z dn. 2016-07-15 – Rezygnacja członka zarządu Symbio Polska S.A.
Raport bieżący nr 35/2016 z dn. 2016-07-22 – Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect

Raporty bieżące ESPI opublikowane w lipcu 2016r.
Raport bieżący nr 10/2016 z dn. 2016-07-01 – Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Raport bieżący nr 11/2016 z dn. 2016-07-01 – Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Raport bieżący nr 12/2016 z dn. 2016-07-01 – Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Raport bieżący nr 13/2016 z dn. 2016-07-04 – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Symbio Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.
Raport bieżący nr 14/2016 z dn. 2016-07-04 – Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Raport bieżący nr 10/2016 K z dn. 2016-07-21 – Korekta informacji o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Raport bieżący nr 11/2016 K z dn. 2016-07-21 – Korekta informacji o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Raport bieżący nr 12/2016 K z dn. 2016-07-21 – Korekta informacji o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Raport bieżący nr 15/2016 z dn. 2016-07-22 – Podpisanie umów kredytowych

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
Zgodnie z deklaracją zawartą w memorandum informacyjnym środki uzyskane przez Spółkę w drodze emisji akcji serii I zostały przeznaczone na finansowanie działalności operacyjnej.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Do dnia 12 września Spółka opublikuje kolejny raport miesięczny.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu
  • Zbigniew Kozłowski – Wiceprezes Zarządu