Raport miesięczny za lipiec 2014 roku

11-08-2014 15:45:17 | Bieżący | EBI | 25/2014

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2014 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.

W miesiącu lipcu 2014r. Spółka pozyskała 23 nowe punkty sprzedaży bezpośredniej na terenie całego kraju.
Spółka odpowiadając na potrzeby klientów wprowadziła do swojej oferty kolejne produkty ekologiczne.
W lipcu 2014 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 1 938 tys. zł (34% wzrostu w porównaniu do lipca 2013 r.) z czego:
– 1 390 tys. zł (72%) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej.
– 548 tys. zł (28%) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w lipcu 2014 roku:
Raport bieżący nr 24/2014 z dn. 14-07-2014 r. – Raport miesięczny za czerwiec 2014 roku.

Raporty bieżące ESPI nie były publikowane w lipcu 2014 roku.

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W lipcu 2014 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 września 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za sierpień 2014 r.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu