Raport miesięczny za lipiec 2013 roku.

14-08-2013 14:41:24 | Bieżący | EBI | 19/2013

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2013 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.

Pomimo faktu iż okres letni jest okresem najniższej sezonowości sprzedaży produktów detalicznych, w lipcu bieżącego roku Spółka podtrzymała 20% dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów detalicznych. Na wynik ten największy wpływ miał 54% wzrost sprzedaży w kanale tradycyjnym. 51% tego wzrostu wygenerowano na Wybrzeżu, gdzie sprzedaż wzrosła niemal 14-krotnnie. Duży, bo 151%, wzrost zanotowano również na południu Polski. W województwie mazowieckim sprzedaż wzrosła o 9%, a na pozostałym terenie kraju o 40%.

W omawianym miesiącu Spółka poszerzyła liczbę punktów sprzedaży bezpośredniej o dodatkowe 9 punktów.Ponadto Symbio założyła swój profil na portalu społecznościowym „Facebook” co ułatwi przekazywanie informacji na temat Spółki i jej oferty, a także umożliwi bezpośredni kontakt z konsumentami produktów SYMBIO.

W miesiącu lipcu SYMBIO, realizując głównie bieżące kontrakty w zakresie mrożonych owoców i warzyw osiągnęła 183% wzrostu przychodów ze sprzedaży półproduktów w stosunku do lipca 2012.

Ponadto pracownicy działu rolnego przeprowadzali skupy oraz prowadzili kontrolę plantacji, aby zapewnić jak najwyższą jakość pozyskiwanego surowca, a co za tym idzie jak najwyższą jakość oferowanego produktu do sprzedaży. W lipcu Spółka zakończyła skup truskawki ekologicznej, który z uwagi na małą dostępność surowca (ok. 20% mniej truskawki na rynku), spowodowaną głównie długa zimą a także z powodu wzmożonych działań konkurencji był ilościowo niższy (o ok. 50%) w porównaniu do zeszłego sezonu. Przełożyło się to na zakontraktowanie niemal całości skupionej truskawki już w lipcu. Realizacja tych kontraktów jest planowana sukcesywnie poczynając od lipca do końca września Ponadto SYMBIO rozpoczęła skupy ekologicznej porzeczki, maliny, wiśni oraz cukinii.

W lipcu 2013 roku Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 1.451,43 tys. zł. (117% wzrostu w porównaniu do lipca 2012 roku) z czego:
a) 1.127,27 tys. zł. (77,67%) stanowiły przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych
b) 324,16 tys. zł (22,33%) stanowiły przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w lipcu 2013 roku:
Raport bieżący nr 17/2013 z dn. 12-07-2013r. – Raport miesięczny za czerwiec 2013 roku.
Raport bieżący nr 18/2013 z dn. 07-08-2013r. – Rejestracja zmian w statucie Symbio Polska S.A.
Raporty bieżące ESPI nie były publikowane w lipcu 2013 roku.
Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W lipcu 2013 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 września 2013 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za sierpień.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Sylwia Rybicka – Prezes Zarządu