Raport miesięczny za kwiecień 2016 roku.

13-05-2016 16:12:34 | Bieżący | EBI | 21/2016

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Lublinie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2016 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A
W kwietniu 2016 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 1 410 tys. zł (64 % wzrostu w porównaniu do kwietnia 2015 r.) z czego:
– 51 tys. zł – przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych
– 1 359 tys. zł – przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w kwietniu 2016 roku:
Raport bieżący nr 18/2016 z dn. 14.04.2016 r. – Raport miesięczny za marzec 2016 roku
Raport bieżący nr 19/2016 z dn. 26.04.2016 r. – Zmiany w składzie Zarządu Symbio Polska S.A.
Raport bieżący nr 20/2016 z dn. 28.04.2016 r. – Rozprawa sądowa w sprawie z pozwu o stwierdzenie nieważności Uchwały nr 6 NWZ Emitenta z 26 stycznia 2016 r.
Raporty bieżące ESPI opublikowane w kwietniu 2016r.
W kwietniu raporty bieżące ESPI nie były publikowane

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Do 14 czerwca 2016 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za maj 2016 r.
W dniu 20 maja 2016 Spółka opublikuje raport roczny za 2015r.
Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu