Raport miesięczny za kwiecień 2015 roku

14-05-2015 17:05:54 | Bieżący | EBI | 20/2015

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2015 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A
W kwietniu 2015 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 821 tys. zł (12% wzrostu w porównaniu do kwietnia 2014 r.) z czego:
– 76 tys. zł (9 %) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych
– 745 tys. zł ( 91%) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w kwietniu 2015 roku:
Raport bieżący nr 16/2015 z dn. 02.04.2015 r. – Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą
Raport bieżący nr 17/2015 z dn. 14.04.2015 r. – Raport miesięczny za marzec 2015 roku
Raporty bieżące ESPI nie były publikowane w kwietniu 2015r.

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
W kwietniu 2015 r. środki uzyskanie z emisji akcji serii H zostały częściowo przeznaczone na działalność bieżącą Spółki.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Do 14 czerwca 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za maj 2015 r.
Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Jacek Skowroński – Prezes Zarządu