Raport miesięczny za kwiecień 2014 roku.

14-05-2014 11:15:08 | Bieżący | EBI | 18/2014

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień2014 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.
W kwietniu 2014 roku SYMBIO Polska S.A. konsekwentnie realizowała strategię rozwoju działalności detalicznej. Wzrost przychodów ze sprzedaży detalicznej w omawianym okresie w porównaniu do analogicznego okresu w 2013 wyniósł 52%.
W omawianym miesiącu Spółka poszerzyła tradycyjny kanał sprzedaży detalicznej poprzez pozyskanie 30 nowych punktów sprzedaży bezpośredniej na terenie całego kraju . Dodatkowo w kwietniu Spółka wprowadziła do swojej oferty kolejne produkty: Ekspandowane Nasiona Amarantusa, Suszone Jagody Goji, Sok Jabłkowy Świeżo Tłoczony.
Niższy o 97% poziom sprzedaży półproduktów w kwietniu 2014 r. w porównaniu z kwietniem 2013 r. jest konsekwencją mniejszej ilości skupionych surowców w sezonie skupowym 2013.
W kwietniu 2014 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 731 tys. zł, z czego:
– 23 tys. zł (3%) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej.
– 708 tys. zł (97%) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w kwietniu 2014 roku:
Raport bieżący nr 10/2014 z dn. 08-04-2014 r. – Pozew do Sądu w sprawie nieuczciwej konkurencji.
Raport bieżący nr 11/2014 z dn. 09-04-2014 r. – Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 6 maja 2014 r. wraz z projektami uchwał.
Raport bieżący nr 12/2014 z dn. 14-04-2014 r. – Raport miesięczny za marzec 2014 roku.
Raport bieżący nr 13/2014 z dn. 30-04-2014 r. – Uchwała Rady Nadzorczej o przedłużeniu delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Symbio Polska S.A.
Raporty bieżące ESPI opublikowane w kwietniu 2014 roku:
Raport Rb_ASO nr 1/2014 z dn. 09-04-2014 r. – Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 6 maja 2014 r. wraz z projektami uchwał.
Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
W kwietniu 2014 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
W dniu 30 maja 2014 r. Spółka opublikuje raport roczny za 2013 r.
Do 14 czerwca 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za maj 2014 r.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu