Raport miesięczny za kwiecień 2013 roku.

14-05-2013 16:48:11 | Bieżący | EBI | 10/2013

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień2013 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.

Dynamika wzrostu sprzedaży detalicznej SYMBIO w kwietniu 2013 roku wyniosła 36%. Wzrost ten został osiągnięty głównie dzięki 43% wzrostowi sprzedaży w kanale tradycyjnym, przy jednoczesnym wzroście sprzedaży w kanale nowoczesnym (o 29%).

Ponadto w kwietniu Spółka kontynuowała przygotowywania do nadchodzącego sezonu skupowego poprzez spotkania z rolnikami oraz negocjowanie umów kontraktacyjnych na zakup surowca ekologicznego jak również warunków współpracy z chłodniami w tegorocznym sezonie.

W kwietniu 2013 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 1.197 tys. zł (3 % spadku w porównaniu do kwietnia 2012 r.) z czego:
– 726 tys. zł (61 %) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej.
– 465 tys. zł (39 %) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych.
– 6 tys. zł (1%) pozostałe przychody.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w kwietniu 2013 r.:
Raport bieżący nr 9/2013 z dn. 14-04-2013r. „Raport miesięczny za marzec 2013 roku.”

Raporty bieżące ESPI opublikowane w kwietniu 2013 r.:
Rb ASO nr 2/2013 z dn. 03-04-2013r. „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 28 marca 2013 r.
Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W kwietniu 2013 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W dniu 31 maja 2013 r. Spółka planuje opublikować raport roczny za 2012 r.
Do 14 czerwca 2013 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za maj.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Sylwia Rybicka – Prezes Zarzadu