Raport miesięczny za grudzień 2015 roku

14-01-2016 14:03:05 | Bieżący | EBI | 1/2016

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Lublinie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2015 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A
W grudniu 2015 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 2 655 tys. zł (38% wzrostu w porównaniu do grudnia 2014 r.) z czego:
– 1 546 tys. zł – przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych (udział w całości 58%)
– 1 109 tys. zł – przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych (udział w całości 42%)
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w grudniu 2015 roku:
Raport bieżący nr 40/2015 z dn. 03.12.2015 r. – Emisja Obligacji serii C Symbio Polska S.A.
Raport bieżący nr 41/2015 z dn. 14.12.2015 r. – Raport miesięczny za listopad 2015 roku
Raport bieżący nr 42/2015 z dn. 30.12.2015 r. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 26 stycznia 2016 r. wraz z projektami uchwał.

Raporty bieżące ESPI opublikowane w grudniu 2015r.
Raport bieżący nr 14/2015 z dnia 30.12.2015 r – Ogłoszenie o zwołaniu NWZA Symbio Polska S.A. na 26 stycznia 2016 r. wraz z projektami uchwał.

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Do 14 lutego 2016 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za styczeń 2016 r.
W dniu 26 stycznia 2016 odbędzie się NWZA Symbio Polska S.A.
Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Tomasz Zarzyka – Prezes Zarządu