Raport miesięczny za grudzień 2014 roku.

14-01-2015 13:50:15 | Bieżący | EBI | 3/2015

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2014 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A
W grudniu 2014 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 2 072 tys. zł ( 26% wzrostu w porównaniu do grudnia 2013 r.) z czego:
– 1 093 tys. zł (53 %) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej.
– 979 tys. zł (47 %) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w grudniu 2014 roku:
Raport bieżący nr 35/2014 z dn. 12.12.2014 r. – Raport miesięczny za listopad 2014 roku.
Raport bieżący nr 36/2014 z dn. 19.12.2014 r. – Przerwa w obradach NWZA Symbio Polska S.A. oraz treść podjętych uchwał w dniu 19 grudnia 2014 r.
Raport bieżący nr 37/2014 z dn. 31.12.2014 r. – Powołanie Członka Zarządu Symbio Polska S.A.
Raport bieżący nr 38/2014 z dn. 31.12.2014 r. – Treść uchwał podjętych na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 30 grudnia 2014 r.
Raport bieżący nr 39/2014 z dn. 31.12.2014 r. – Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.
Raport bieżący nr 40/2014 z dn. 31.12.2014 r. – Opóźnienie w publikacji raportu bieżącego.

Raporty bieżące ESPI opublikowane w grudniu 2014 roku:
Raport bieżący nr 5/2014 z dnia 30.12.2014 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA Symbio Polska S.A. w dniu 19 grudnia 2014 r. oraz po przerwie wznowionym w dniu 30 grudnia 2014 r.

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
W grudniu 2014 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Do 14 lutego 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za styczeń 2015 r.
W dniu 12 lutego 2015 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za IV kw. 2014 r.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu