Raport miesięczny za grudzień 2013 roku.

13-01-2014 15:54:05 | Bieżący | EBI | 2/2014

Zarząd SYMBIO Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2013 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.

W grudniu 2013 roku SYMBIO Polska S.A. kontynuowała wyznaczoną strategię rozwoju działu detalicznego, skupiając swoje wysiłki głównie na kanale tradycyjnym i osiągnęła 97% wzrost przychodów ze sprzedaży w tym kanale. Wynik ten przyczynił się niewątpliwie do osiągnięcia łącznego, 42%-owego wzrostu sprzedaży detalicznej w grudniu 2013 w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Największą dynamikę wzrostu odnotowano w północnej części Polski, gdzie przychody ze sprzedaży wzrosły ponad dwunastokrotnie oraz w południowej części kraju (370% wzrostu). Na terenie Mazowsza wartość sprzedaży wzrosła o 2%, a w pozostałej części kraju o 14%. Ponadto, w grudniu 2013 roku Spółka rozpoczęła sprzedaż produktów marki SYMBIO na nowy rynek (Rumunia) dzięki czemu odnotowano 32%-owy wzrost sprzedaży eksportowej produktów detalicznych.

W omawianym miesiącu, Spółka pozyskała 13 nowych punktów sprzedaży bezpośredniej na terenie całego kraju oraz rozpoczęła współprace z kolejnym ogólnopolskim dystrybutorem, specjalizującego się w farmacji i sklepach zielarskich.

Pomimo, iż w grudniu 2013 roku sprzedaż półproduktów była minimalnie niższa (o 7,52%), co jest wynikiem mniejszej ilości skupionego surowca w sezonie skupowym 2013, to jednak Spółka wygenerowała marżę wyższą o 6,43 punktów procentowych w porównaniu do analogicznego miesiąca 2012 roku.

W grudniu 2013 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 1.444 tys. zł (4% wzrostu w porównaniu do grudnia 2012 r.) z czego:
– 992 tys. zł (69%) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych, sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej.
– 452 tys. zł (31%) przychody ze sprzedaży certyfikowanych ekologicznych produktów i towarów detalicznych.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w grudniu 2013 roku:
Raport bieżący nr 25/2013 z dn. 13-12-2013 r. – Raport miesięczny za listopad 2013 roku.

Raporty bieżące ESPI nie były publikowane w grudniu 2013 roku.

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W grudniu 2013 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 lutego 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za styczeń 2014 r.
W dniu 12 lutego 2014 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za IV kw. 2013 r.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Sylwia Rybicka – Prezes Zarządu