Raport miesięczny za grudzień 2012 roku.

14-01-2013 13:21:32 | Bieżący | EBI | 2/2013

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2012 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.
W grudniu 2012 roku Spółka, realizując kontrakty zagraniczne jak i sprzedaż krajową, osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 1 392,13 tys. zł (33% spadku w porównaniu do grudnia 2011 roku) z czego:
– 1 073,23 tys. zł (77,09%) stanowiły przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej,
– 318,90 tys. zł (22,91%) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych,
Spadek przychodów ze sprzedaży w miesiącu grudniu 2012 roku jest wynikiem przesunięcia terminów realizacji zamówień z m-ca grudnia 2012 na miesiąc styczeń 2013 roku. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 5%.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w grudniu 2012 roku:
Raport bieżący nr 30/2012 z dn. 12-12-2012 r. „Raport miesięczny za listopad 2012 roku.”

W miesiącu grudniu 2012 roku raporty ESPI nie były publikowane.
Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
W grudniu 2012 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Do 14 lutego 2012 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za styczeń.
W dniu 12 lutego 2012 roku Spółka opublikuje raport kwartalny za IV kw. 2012 r.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Sylwia Rybicka – Prezes Zarządu