Raport miesięczny za czerwiec 2016 roku

12-07-2016 13:34:01 | Bieżący | EBI | 33/2016

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Lublinie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2016 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.

W czerwcu 2016 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 1 322 tys. zł (5 % spadek w porównaniu do czerwca 2015 r.) z czego:
– 214 tys. zł – przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych
– 1 108 tys. zł – przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w czerwcu 2016 roku:

Raport bieżący nr 24/2016 z dn. 01.06.2016 r. – Zawarcie ugody w sprawie zakończenia postępowań pomiędzy Symbio Polska S.A. i jej akcjonariuszami
Raport bieżący nr 25/2016 z dn. 02.06.2016 r. – Ogłoszenie o zwołaniu WZA Symbio Polska S.A. na 29 czerwca 2016r. wraz z projektami uchwał
Raport bieżący nr 26/2016 z dn. 03.06.2016 r. – Wycofanie wniosku o ogłoszenie upadłości Symbio Polska S.A.
Raport bieżący nr 27/2016 z dn. 14.06.2016 r. – Raport miesięczny za maj 2016r.
Raport bieżący nr 28/2016 z dn. 16.06.2016 r. – Umorzenie postępowania o unieważnieniu Uchwały NWZ o podwyższeniu kapitału zakładowego
Raport bieżący nr 29/2016 z dn. 17.06.2016 r. – Informacja o akcjonariacie Symbio Polska S.A.
Raport bieżący nr 30/2016 z dn. 27.06.2016 r. – Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego – akcje serii I
Raport bieżący nr 31/2016 z dn. 30.06.2016 r. – Treść uchwał podjętych na ZWZ Symbio Polska S.A. w dniu 29 czerwca 2016r.
Raport bieżący nr 32/2016 z dn. 30.06.2016 r. – Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.

Raporty bieżące ESPI opublikowane w czerwcu 2016r.

Raport bieżący nr 4/2016 z dnia 2016-06-02 – Ogłoszenie o zwołaniu WZA Symbio Polska S.A. na 29 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał
Raport bieżący nr 5/2016 z dnia 2016-06-03 – Zawiadomienie od TFI Capital Partners S.A. o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów na WZA Symbio Polska S.A.
Raport bieżący nr 6/2016 z dnia 2016-06-03 – Zawiadomienia od dwóch osób zobowiązanych
Raport bieżący nr 6/2016/K z dnia 2016-06-03 – Zawiadomienia od dwóch osób zobowiązanych – korekta
Raport bieżący nr 7/2016 z dnia 2016-06-15 – Informacja o nabyciu akcji Symbio Polska S.A. przez członka Zarządu
Raport bieżący nr 8/2016 z dnia 2016-06-17 – Informacja o zbyciu akcji Symbio Polska S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej
Raport bieżący nr 9/2016 z dnia 2016-06-17 – Informacja o zbyciu akcji Symbio Polska S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W czerwcu 2016 Spółka otrzymała środki tytułem opłacania akcji serii I. Zgodnie z deklaracją zawartą w memorandum informacyjnym środki uzyskane przez Spółkę w drodze emisji akcji serii I zostały przeznaczone na finansowanie działalności operacyjnej.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

W dniu 12 sierpnia zostanie opublikowany raport okresowy za II kwartał 2016 roku.
Do dnia 12 sierpnia Spółka opublikuje kolejny raport miesięczny.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu