Raport miesięczny za czerwiec 2015 roku

14-07-2015 18:12:55 | Bieżący | EBI | 30/2015

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2015 roku.
1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A
W czerwcu 2015 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 1 389 tys. zł (3 % wzrostu w porównaniu do czerwca 2014 r.) z czego:
– 739 tys. zł (53 %) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych
– 650 tys. zł (47 %) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych.
2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w czerwcu 2015 roku:
Raport bieżący nr 24/2015 z dn. 12.06.2015 r. – Raport miesięczny za maj 2015 roku.
Raport bieżący nr 25/2015 z dn. 26.06.2015 r. – Treść uchwał podjętych na WZA Symbio Polska S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r.
Raport bieżący nr 26/2015 z dn. 26.06.2015 r. – Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.
Raport bieżący nr 27/2015 z dn. 29.06.2015 r. – Uzupełnienie rb 26/2015 – informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej
Raport bieżący nr 28/2015 z dn. 29.06.2015 r. – Podpisanie umów kredytowych

Raporty bieżące ESPI opublikowane w czerwcu 2015r.
Raport bieżący nr 11/2015 z dnia 26.06.2015 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Symbio Polska S.A. w dniu 25 czerwca 2015 r.

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.
3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
W czerwcu 2015 r. środki uzyskanie z emisji akcji serii H zostały częściowo przeznaczone na działalność bieżącą Spółki.
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
Do 14 sierpnia 2015 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za lipiec 2015 r.
Raport za II kwartał 2015 roku Spółka opublikuje 13 sierpnia 2015 r.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Jacek Skowroński – Prezes Zarządu