Raport miesięczny za czerwiec 2014 roku.

14-07-2014 12:37:25 | Bieżący | EBI | 24/2014

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2014 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.
W miesiącu czerwcu 2014r. Spółka pozyskała 11 nowych punktów sprzedaży detalicznej na terenie całego kraju, w tym min. dwa hipermarkety sieci E. Leclerc na terenie Poznania oraz dystrybutora na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Spółka odpowiadając na potrzeby klientów wprowadziła do swojej oferty kolejne produkty ekologiczne.
W miesiącu czerwcu Spółka prowadziła skup truskawki ekologicznej. Ilość zakupionej truskawki ekologicznej w 2014 została podwojona w stosunku do 2013, jednocześnie osiągając poziom skupu tego surowca porównywalny z rokiem 2012.
W czerwcu 2014 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 1 354 tys. zł (85% wzrostu w porównaniu do czerwca 2013 r.) z czego:
– 875 tys. zł (65%) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych sprzedawanych głównie do krajów Unii Europejskiej.
– 479 tys. zł (35%) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w czerwcu 2014 roku:
Raport bieżący nr 21/2014 z dn. 13-06-2014 r. – Raport miesięczny za maj 2014 roku.
Raport bieżący nr 22/2014 z dn. 14-06-2014 r. – Uchwała Zarządu o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii H i umowa zobowiązująca do objęcia akcji.
Raport bieżący nr 23/2014 z dn. 26-06-2014 r. – Treść uchwał podjętych na WZA Symbio Polska S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r.
Raporty bieżące ESPI opublikowane w czerwcu 2014 roku:
Raport Rb_ASO nr 2/2014 z dn. 23-06-2014 r. – Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZA Symbio Polska S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku.
Raport Rb_ASO nr 4/2014 z dn. 26-06-2014 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Symbio Polska S.A. w dniu 26 czerwca 2014 r.

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.
W czerwcu 2014 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
W dniu 13 sierpnia 2014 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za II kw. 2014 r.
Do 14 sierpnia 2014 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za lipiec 2014 r.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu