Raport miesięczny za czerwiec 2013 roku.

12-07-2013 13:53:32 | Bieżący | EBI | 17/2013

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2013 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.

W czerwcu bieżącego roku SYMBIO zanotowało 46% wzrost sprzedaży detalicznej. Jest to rekordowy, jak dotąd wskaźnik wzrostu, a co istotne, został on osiągnięty w miesiącu w którym z racji sezonowości, wyniki sprzedażowe na produktach detalicznych są na ogół niższe. Najwyższą tendencję wzrostową zanotowano w południowej części Polski (367% wzrostu) oraz na Wybrzeżu (383%), przy jednoczesnym utrzymaniu 20% wzrostu w województwie mazowieckim. Również sprzedaż poprzez kanał nowoczesny wzrosła o 16%.

W omawianym miesiącu Spółka poszerzyła liczbę punktów sprzedaży bezpośrednie o dodatkowe 8 punktów oraz nawiązała współpracę z nowym dystrybutorem z północno-zachodniej części kraju. Dodatkowo do obrotu wprowadzono kolejne produkty pochodzenia krajowego: 100% sok z aronii, siemię lniane oraz ziarno amarantusa.

Ponadto w czerwcu br. Spółka rozpoczęła skup ekologicznej truskawki oraz przeprowadzała lustrację współpracujących ze Spółką plantacji, punktów skupu oraz chłodni w celu zapewnienia jak najwyższej jakości pozyskiwanego surowca, a co za tym idzie, jak najwyższej jakości oferowanego produktu do sprzedaży.

W czerwcu Symbio Polska S.A. podpisała z Bankiem BGŻ S.A. umowę kredytową, pozyskując finansowanie na tegoroczny sezon skupowy w wysokości 930 tys. EURO. Kredyt ten będzie uruchamiany w transzach zgodnych z planem skupowy i zostanie w całości przeznaczony na skup ekologicznych płodów rolnych. Ponadto o kolejny rok (tj. do czerwca 2014 roku) przedłużono kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w Banku BGŻ S.A., zwiększający jego wysokość z dotychczasowej kwoty 1,2 mln do kwoty 1,5 mln zł.

W czerwcu 2013 roku Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 731,56 tys. zł (30% spadku w porównaniu do czerwca 2012 roku, wynikającego głównie z niższej sprzedaży półproduktów), z czego:
– 311,92 tys. zł (43%) przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych
– 419,64 tys. zł (57%) przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w czerwcu 2013 roku:
Raport bieżący nr 14/2013 z dn. 06-06-2013. – Podpisanie umów kredytowych.
Raport bieżący nr 15/2013 z dn. 14-06-2013 – Raport miesięczny za maj 2013 roku.
Raport bieżący nr 16/2013 z dn. 28-06-2013 – Treść uchwał podjętych na WZA Symbio Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku.

Raporty bieżące ESPI opublikowane w czerwcu 2013 roku:
Rb ASO nr 3/2013 z dn. 28-06-2013 r. – Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Symbio Polska S.A. w dniu 27 czerwca 2013 roku.

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

W czerwcu 2013 r. nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji akcji.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do 14 sierpnia 2013 r. Spółka opublikuje raport miesięczny za lipiec.
W dniu 14 sierpnia 2013 r. Spółka opublikuje raport kwartalny za II kw. 2013 r.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Sylwia Rybicka – Prezes Zarzadu