Przydział Obligacji Serii E

29-06-2018 19:31:36 | Bieżący | EBI | 17/2018

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie przydziału 500 Obligacji Serii E (dalej: „Obligacje”), o łącznej wartości nominalnej w wysokości 500.000 zł. których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o Uchwałę Zarządu Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie emisji Obligacji serii E.

Celem emisji Obligacji Serii E jest zasilenie kapitału obrotowego Spółki. Obligacje Serii E wyemitowane zostały jako Obligacje niezabezpieczone, a ich oprocentowanie jest stałe i wynosi 10% w skali roku. Wykup Obligacji Serii E został określony na 28 września 2018 r.

Obligacje zostaną wydane w formie dokumentów i nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu