Przydział Obligacji serii D Symbio Polska Spółka Akcyjna (PLSMBI000013)

27-03-2018 14:41:30 | Bieżący | EBI | 5/2018

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, iż w dniu 26 marca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie przydziału 1.500 Obligacji serii D (dalej: ?Obligacje?) o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.500.000 zł, których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o Uchwałę Zarządu Spółki z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie emisji Obligacji serii D.

Celem emisji Obligacji serii D jest zasilenie kapitału obrotowego Spółki. Obligacje serii D wyemitowane zostały jako obligacje niezabezpieczone, a ich oprocentowanie jest stałe i wynosi 10% w skali roku. Wykup Obligacji serii D został określony na 29 czerwca 2018 r.

Obligacje zostaną wydane w formie dokumentów i nie będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Marek Kacprowicz – Prezes Zarządu
  • Maciej Ostapkowicz – Wiceprezes Zarządu