Zarząd Symbio Polska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje w trybie art. 402 KSH na dzień 17 marca 2009r., na godz. 11.00 w siedzibie Spółki przy ul. Polnej 40 w Warszawie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu Spółki podlegających zmianie oraz treść proponowanych zmian w tym zakresie:

Do § 5 dodać pkt. 9 w następującym brzmieniu:

9. Wynajem i dzierżawa [PKD 77].

W § 11 skreślić ustępy w następującym brzmieniu:

7. Akcje mogą być również umorzone w drodze „umorzenia automatycznego”, tj. w razie zaistnienia określonego w niniejszym Statucie zdarzenia (art. 359§6 Kodeksu spółek handlowych) wyłącznie w przypadku, o którym jest mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Umorzenie odbywa się wówczas bez uchwały Walnego Zgromadzenia, albo poprzez obniżenie kapitału zakładowego, albo poprzez umorzenie z czystego zysku. Decyzję, czy umorzenie ma nastąpić z czystego zysku czy poprzez obniżenie kapitału zakładowego podejmuje Zarząd, mając na uwadze interes Spółki.
8. Okolicznością powodującą umorzenie automatyczne, opisane w ust. 7 niniejszego paragrafu jest nie podpisanie przez Spółkę z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie umowy, jeżeli takowa ma być podpisana lub niepodjęcia przez Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie uchwały na mocy której większość bądź części akcji Spółki zostanie wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (tzw. NewConnect) na podstawie Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu wprowadzonego uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwałą nr 147/2007 z dnia 1 marca 2007 roku z póź. zm. w terminie do dnia 30 czerwca 2008 roku.
9. Umorzenie automatyczne opisane w ust. 7 i 8 dotyczy wyłącznie 87 (osiemdziesięciu siedmiu) akcji serii B, należących do „CARESBAC SEAF – Polska sp. z o.o.” S.K.A i Fundusz Północny S.A. Kwota, którą Akcjonariusze otrzymają w związku z umorzeniem ich akcji, wynosi odpowiednio:
1) „CARESBAC SEAF – Polska sp. z o.o. ” S.K.A – 107.857 zł (złotych),
2) Fundusz Północny S.A. – 251.667 zł (złotych).
10.Strony niniejszego Statutu zgodnie postanawiają, iż w przypadku, gdy Spółka podpisze umowę z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, jeżeli takowa będzie podpisywana lub podjęcia uchwały przez Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie o wprowadzeniu części lub wszystkich akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (tzw. NewConnect) na podstawie Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu wprowadzonego uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwałą nr 147/2007 z dnia 1 marca 2007 roku z póź. zm. w terminie do dnia 30 czerwca 2008 roku, wówczas postanowień ust. 7-9 niniejszego paragrafu nie stosuje się.

Obecne brzmienie § 15 ust. 1:

1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki w sprawach majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub pozostali członkowie Zarządu działający łącznie.

Proponowane nowe brzmienie § 15 ust. 1:

1. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki w sprawach majątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działający łącznie.

Dodać pkt. 14 w § 17 ust. 7 w następującym brzmieniu:

14) wyznaczanie oraz zwalnianie biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz zatwierdzanie istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana taka nie wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Skreślić obecny § 20 ust. 16 w następującym brzmieniu:

16) podejmowanie uchwał w przedmiocie wytaczania przez Spółkę sporów sądowych z wyjątkiem dochodzenia należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Skreślić obecny § 20 ust. 15 w następującym brzmieniu:

15) wyznaczanie oraz zwalnianie biegłych rewidentów do corocznego badania sprawozdań finansowych Spółki oraz zatwierdzanie istotnej zmiany sposobu prowadzenia rachunkowości, o ile zmiana taka nie wynika z obowiązujących przepisów prawa,

Informacje dodatkowe:

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje, po spełnieniu wymogów określonych w Art. 406 KSH. Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki do godz. 16.00 w dniu 10 marca 2009r.
Osoby reprezentujące spółkę:

  • Steve Sperelakis – Prezes Zarządu