Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej Symbio Polska S.A.

06-05-2014 18:02:17 | Bieżący | EBI | 15/2014

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 6 maja 2014 r. odwołało z Rady Nadzorczej pana Piotra Kalamana. W związku z powyższym w życie weszła uchwała Rady Nadzorczej z dnia 29 kwietnia 2014 r. (rb 13/2014) o powołaniu pana Piotra Kalamana do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem odwołania go przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z funkcji członka Rady Nadzorczej.
Jednocześnie uchwałą nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało do Rady Nadzorczej panią Sylwię Rybicką. Kadencja powołanego członka Rady Nadzorczej upływa 8.03.2016 r.

Pani Sylwia Rybicka jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Zarządzania i Marketingu. Posiada tytuł magistra ekonomii. Od czerwca 1998 do stycznia 2012 roku związana była z funduszami inwestycyjnymi, pełniąc w latach 2001 – 2011 funkcję Prezesa Zarządu Funduszu Północnego S.A. oraz w latach 2003 – 2012 funkcję Wiceprezesa Zarządu SEAF Polska Sp. z o.o. – Komplementariusza zarządzającego spółką CARESBAC SEAF Polska sp. z o.o. S.K.A. (obecnie EECP I s.a.r.l.). Od maja 2009 r. do była członkiem Zarządu Symbio Polska S.A., pełniąc w latach 2010-2014 funkcję Prezesa Zarządu.
Przez wiele lat pełniła funkcje członka rad nadzorczych spółek z branży spożywczej w tym w latach 2003 – 2009 roku – członka Rady Nadzorczej SYMBIO Polska S.A. Ponadto w latach 2001- 2010 pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki Matras S.A.
Pani Sylwia Rybicka posiada wiedzę i bogate doświadczenie w zakresie finansów, zarządzania i marketingu ugruntowane również szeregiem szkoleń. Jej ojczystym językiem jest język polski, poza tym posługuje się także językiem angielskim i rosyjskim a także zna podstawy języka niemieckiego i hiszpańskiego.
Poza Emitentem pani Sylwia Rybicka nie prowadzi działalności o istotnym dla emitenta znaczeniu. W ciągu ostatnich 3 lat pani Sylwia Rybicka pełniła funkcje: Prezes Zarządu SYMBIO-Polska S.A. od 01.01.2010 do 31.01.2014, Wiceprezes Zarządu SEAF-Polska sp. z o.o. od 12.04.2002 do 31.01.2012 r. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pani Sylwia Rybicka pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego – 28.09.2011 – likwidacja Funduszu Północnego S.A. – Prezes Zarządu oraz Likwidator Spółki. Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

  • Piotr Kalaman – Prezes Zarządu