Korekta raportu bieżącego nr 39/2016 – raportu miesięcznego za sierpień 2016 roku.

13-09-2016 11:37:59 | Bieżący | EBI | 40/2016

Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. z siedzibą w Lublinie, działając w oparciu o postanowienia punktu 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, przekazuje niniejszym korektę raportu bieżącego nr 39/2016.

Korekta polega na uzupełnieniu o podaną w punkcie pierwszym wartość przychodów ze sprzedaży za miesiąc sierpień 2016 roku.

1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w ocenie Spółki mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych SYMBIO POLSKA S.A.

W sierpniu 2016 r. Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 1 476 tys. zł (21 % spadek w porównaniu do sierpnia 2015 r.) z czego:
– 379 tys. zł – przychody ze sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych (spadek o 39% w porównaniu do sierpnia 2015r.)
– 1 097 tys. zł – przychody ze sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych (wzrost o 26% w porównaniu do sierpnia 2015r.)

W sierpniu Spółka odnotowała wzrost sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych. Do takiego wyniku przyczyniło się ciągłe pozyskiwanie nowych kontrahentów i punktów sprzedaży, jak również systematycznie uatrakcyjniana i powiększana oferta produktów ekologicznych pod marką „Symbio”. W omawianym miesiącu do oferty dodane zostały nowe ekologiczne soki bezpośrednio wyciskane z owoców: sok z melona oraz sok z arbuza oraz sok z maliny NFC, jak również ekologiczne ciastka owsiane: ciastka owsiane z bananami, ciastka owsiane z bananami i orzechami oraz ekologiczny olej z czerwonej palmy.
Ze względu na fakt, że sprzedaż jest wysoce zmienna, w sierpniu nastąpił spadek sprzedaży certyfikowanych półproduktów ekologicznych. Dodatkowym czynnikiem było przesunięcie części realizacji dostaw na wrzesień.

2. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Spółkę w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem.

Raporty EBI opublikowane w sierpniu 2016 roku:
Raport bieżący nr 36/2016 z dn. 2016-08-12 – Raport miesięczny za lipiec 2016 roku
Raport bieżący nr 37/2016 z dn. 2016-08-12 – Raport kwartalny za II kwartał 2016
Raport bieżący nr 38/2016 K z dn. 2016-08-22 – Korekta raportu kwartalnego nr 37/2016 – za II kwartał 2016
Raporty bieżące ESPI opublikowane w sierpniu 2016r.
W sierpniu raporty bieżące ESPI nie były publikowane.

Raporty Spółki są publikowane na bieżąco na stronie internetowej Spółki: www.symbio.pl, a także na stronach: www.newconnect.pl oraz www.gpwinfostrefa.pl.

3. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym niniejszym raportem.

Zgodnie z deklaracją zawartą w memorandum informacyjnym środki uzyskane przez Spółkę w drodze emisji akcji serii I zostały przeznaczone na finansowanie działalności operacyjnej.

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Do dnia 12 października Spółka opublikuje kolejny raport miesięczny.

Podstawa prawna: punkt 16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect.

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu
  • Zbigniew Kozłowski – Wiceprezes Zarządu