Raport bieżący nr 4/2019
Data sporządzenia: 15-03-2019
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, Zarząd SYMBIO POLSKA S.A., przekazuje do publicznej wiadomości treść otrzymanego w dniu 14.03.2019 r. od TFI Capital Partners S.A. zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta.„Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych TFI Capital Partners S.A. _dalej „Towarzystwo”_ informuje, że:A_ zarządzany przez Towarzystwo fundusz CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty _dalej „CP FIZ”_ zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w spółce SYMBIO POLSKA S.A.

1_ Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

12 marca 2019 roku, rozliczenie transakcji sprzedaży 5.007.662 akcji.

2_ Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

5.007.662 akcje, które stanowiły 72,97% w kapitale zakładowym i uprawniały do 5.007.662 głosów, stanowiących 72,97% ogólnej liczby głosów.

3_ Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

0 akcji, które stanowią 0,00% w kapitale zakładowym i uprawniają do 0 głosów, stanowiących 0,00% ogólnej liczby głosów.

4_ –

5_ Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów.

6_ Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich podmiotów.

7_ Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art.69b ust.2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt.2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji. brak takich głosów.

8_ Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust.3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych. brak takich głosów.

9_ Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2,7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

5.007.662 głosy, stanowiące 72,97% ogólnej liczby głosów.B_ zarządzany przez Towarzystwo fundusz Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty _dalej „CP I FIZ”_ zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w spółce SYMBIO POLSKA S.A.

1_ Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

12 marca 2019 roku, rozliczenie transakcji sprzedaży 1.522.001 akcji.

2_ Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

1.522.001 akcji, które stanowiły 22,18% w kapitale zakładowym i uprawniały do 1.522.001 głosów, stanowiących 22,18% ogólnej liczby głosów.

3_ Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

0 akcji, które stanowią 0,00% w kapitale zakładowym i uprawniają do 0 głosów, stanowiących 0,00% ogólnej liczby głosów.

4_ –

5_ Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów.

6_ Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich podmiotów.

7_ Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art.69b ust.2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt.2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji. brak takich głosów.

8_ Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust.3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych. brak takich głosów.

9_ Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2,7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

1.522.001 głosów, stanowiących 22,18% ogólnej liczby głosów.Jednocześnie, w związku z art. 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujemy, że zarządzane przez Towarzystwo fundusze CP FIZ oraz CP I FIZ łącznie zmniejszyły udział w ogólnej liczbie głosów w spółce SYMBIO POLSKA S.A.

1_ Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

12 marca 2019 roku, rozliczenie transakcji sprzedaży łącznie 6.529.663 akcji.

2_ Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

łącznie 6.529.663 akcje, które stanowiły łącznie 95,15% w kapitale zakładowym i uprawniały do łącznie 6.529.663 głosów, stanowiących łącznie 95,15% ogólnej liczby głosów.

3_ Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

łącznie 0 akcji, które stanowią łącznie 0,00% w kapitale zakładowym i uprawniają do łącznie 0 głosów, stanowiących łącznie 0,00% ogólnej liczby głosów.

4_ –

5_ Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów.

6_ Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich podmiotów.

7_ Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art.69b ust.2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt.2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji. brak takich głosów.

8_ Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust.3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych. brak takich głosów.

9_ Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2,7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

łącznie 6.529.663 głosy, stanowiące łącznie 95,15% ogólnej liczby głosów.”