Raport bieżący nr 14 2016
Data sporządzenia: 2016-07-04
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. „Emitent”, przekazuje do publicznej wiadomości treść otrzymanego w dniu 04.07.2016 r. od EECP I S.a.r.l. zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta.
„EECP I S.a.r.l.” dalej „EECP I”, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 w z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje że, EECP I zmniejszył dotychczas posiadany _około 13,55%_ udział w ogólnej liczbie głosów w spółce SYMBIO POLSKA S.A. o około 13,55% głosów.
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
– 27 czerwca 2016r. zbycie 464.920 akcji spółki SYMBIO POLSKA S.A.,
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Przed dniem zdarzenia EECP I posiadał 464.920 akcji SYMBIO POLSKA S.A., które stanowiły około 13,55% w kapitale zakładowym SYMBIO POLSKA S.A. i uprawniały do 464.920 głosów, stanowiących około 13,55% ogólnej liczby głosów.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
EECP I nie posiada akcji SYMBIO POLSKA S.A..
4. Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów:
nie dotyczy
5. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów.