Raport bieżący nr 11 2016
Data sporządzenia: 2016-07-01
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. _”Emitent”_, przekazuje do publicznej wiadomości treść otrzymanego w dniu 30.06.2016 r. od TFI Capital Partners S.A. zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta.
„TFI Capital Partners S.A. _dalej „Towarzystwo”_, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że zarządzany przez Towarzystwo fundusz CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty _dalej „CP FIZ”_ zwiększył dotychczas posiadany ponad 33% udział w ogólnej liczbie głosów w spółce SYMBIO POLSKA S.A. o ponad 1% głosów.
1_ Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
– 27 czerwca 2016r. rejestracja przez sąd akcji serii I spółki SYMBIO POLSKA S.A., objęcie 583.044 akcji serii I
2_ Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Przed dniem zdarzenia CP FIZ posiadał 2.273.119 akcji SYMBIO POLSKA S.A., które stanowiły 66,25% w kapitale zakładowym SYMBIO POLSKA S.A. i uprawniały do 2.273.119 głosów, stanowiących 66,25% ogólnej liczby głosów.
3_ Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
CP FIZ posiada łącznie 5.014.312 akcji SYMBIO POLSKA S.A., które stanowią 73,07% w kapitale zakładowym SYMBIO POLSKA S.A. i uprawniają do 5.014.312 głosów, stanowiących 73,07% ogólnej liczby głosów.
Przy czym prawo do faktycznego wykonywania głosu z akcji serii I CP FIZ nabędzie po rejestracji tych akcji w KDPW.
4_ Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału – w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: nie dotyczy
5_ Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów.
6_ Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c:
brak takich podmiotów.”