RAPORT UNI – PL nr 6/2019
Data sporządzenia: 18-03-2019
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat:
Informacja o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Rynek oficjalnych notowań giełdowych – podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Inny rynek regulowany – podstawa prawna
Treść raportu:
Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. _”Emitent”_, przekazuje do publicznej wiadomości treść otrzymanego w dniu 14.03.2019 r. od Look Group sp z o.o. zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta.

„Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Look Group sp z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem Aleje Jerozolimskie 151 lok. 3 U 02-326 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000717712 _”Look Group”_ niniejszym informuje o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce SYMBIO POLSKA S.A. 
1_ Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: 
12 marca 2019 roku, rozliczenie transakcji kupna 6.529.663 akcji.
2_ Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: 
Przed zmianą udziału „Look Group” nie posiadała żadnych akcji SYMBIO POLSKA S.A..
3_ Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: 
6.529.663 akcje, które stanowią łącznie 95,15% w kapitale zakładowym i uprawniały do 6.529.663 głosów, stanowiących 95,15% ogólnej liczby głosów.
4_ – 
5_ Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów.
6_ Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich podmiotów.
7_ Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art.69b ust.2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt.2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji. brak takich głosów.
8_ Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust.3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych. brak takich głosów.
9_ Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2,7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów. brak takich głosów.”