Raport bieżący nr 9 2016
Data sporządzenia: 2016-06-17
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Informacja o zbyciu akcji Symbio Polska S.A. przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. _”Spółka”. „Emitent”_ niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 17 czerwca 2016 roku informacji przekazanej na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o zbyciu akcji Spółki przez podmiot powiązany z członkiem Rady Nadzorczej.

Wskazanie więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną z Emitentem: członek Rady Nadzorczej.

Osoba dokonująca transakcji zbycia: Capital Partners Investment I FIZ – podmiot, o którym mowa w art. 160 ust. 2 pkt 4, w którego strukturze organizacyjnej osoba blisko związana z osobą obowiązaną pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej.

Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje, Symbio Polska S.A.

Data i miejsce sporządzenia informacji: 15 czerwca 2016 r.

Opis transakcji: sprzedaż 8.000 akcji Emitenta po cenie 3,56 zł.

Miejsce transakcji: poza rynkiem.

Tryb zawarcia transakcji: umowa cywilnoprawna _kupna-sprzedaży_.

Osoba obowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.