Informacja o zapisach na akcje serii I w ofercie publicznej

02-03-2016 19:53:37 | Bieżący | EBI | 12/2016

Zarząd Symbio Polska S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 2 marca br. otrzymał z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. raport o liczbie akcji serii I, na które złożono zapisy w ofercie publicznej z prawem poboru.
Przedmiotem oferty publicznej było 3.431.323 akcji Emitenta serii I.
Zgodnie z treścią otrzymanego raportu w ofercie złożono 37 zapisów podstawowych opiewających w sumie na 2.363.864 akcje (68,9% akcji oferowanych) i opłacono je w łącznej kwocie 3.782.182,40 zł, z czego 3.397.116,80 zł wniesiono w drodze potrącenia wierzytelności.
W ofercie złożono także 9 zapisów dodatkowych, razem na 10.354.678 akcji, opłaconych gotówką w łącznej kwocie 16.567.484,80 zł. Stopa redukcji w przydziale akcji na zapisy dodatkowe wyniesie 89,7%. Przydział akcji serii I zostanie dokonany dnia 8 marca 2016 roku.

Podstawa:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Tomasz Zarzyka – Prezes Zarządu