Raport bieżący nr 7 2016
Data sporządzenia: 2016-06-15
Skrócona nazwa emitenta
SYMBIO POLSKA S.A.
Temat
Informacja o nabyciu akcji Symbio Polska S.A. przez członka Zarządu.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Symbio Polska S.A. _”Spółka”. „Emitent”_ niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 15 czerwca 2016 roku informacji przekazanej na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o nabyciu akcji Spółki przez Osobę Zobowiązaną – Prezesa Zarządu Emitenta.

Imię i nazwisko osoby zobowiązanej: Bartosz Deptuła.

Wskazanie więzi prawnej łączącej Osobę Zobowiązaną z Emitentem: Członek Zarządu.

Osoba dokonująca transakcji nabycia: Osoba Zobowiązana.

Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje, Symbio Polska S.A.

Data i miejsce sporządzenia informacji: 15 czerwca 2016 r.

Opis transakcji: kupno 8.000 akcji Emitenta po cenie 3,56 zł.

Miejsce transakcji: poza rynkiem zorganizowanym.

Tryb zawarcia transakcji: umowa cywilnoprawna _kupna-sprzedaży_.

Osoba Zobowiązana wyraziła zgodę na publikację danych osobowych.