Informacja o akcjonariacie Symbio Polska S.A.

17-06-2016 16:01:59 | Bieżący | EBI | 29/2016

Zarząd Symbio Polska S.A. (dalej „Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku – niniejszym informuje, że w wyniku opisanej w raporcie ESPI 5/2016 transakcji nabycia 492.121 akcji Spółki przez fundusze zarządzane przez Capital Partners S.A. i nieotrzymania informacji od zbywców tych akcji Spółka nie jest w stanie określić szczegółowo swego akcjonariatu.

Spółka ma jedynie pewność, że (po uwzględnieniu transakcji zbycia 8.000 akcji przez Capital Partners Investment I FIZ – raporty ESPI nr 8/2016 i 9/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku):

1. Fundusze zarządzane przez TFI Capital Partners posiadają łacznie 2.747.156 akcji Spółki (Capital Partners Investments I FIZ 474.037 i CP FIZ 2.273.119, co stanowi 80,06% w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu.

2. Pozostali akcjonariusze posiadają 684.167 akcji stanowiących 19,94% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wśród tych akcjonariuszy są:

– EECP I S.a.r.l z siedzibą w Luksemburgu, posiadający przed transakcją opisaną w raporcie ESPI nr 5/2016 704.314 akcji (20,53% w kapitale i głosach)

– SEAF Global SME Facility LLC (SEAF) z siedzibą w Waszyngtonie (DC), który przed transakcją opisaną w raporcie ESPI nr 5/2016 posiadał 416.022 akcji (12,12% w kapitale i głosach)

lub przynajmniej pierwszy z tych podmiotów.

Aktualny akcjonariat Spółka publikuje na swojej stronie internetowej:

www.symbio.pl/akcjonariat

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu alternatywnego systemu obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

  • Bartosz Deptuła – Wiceprezes Zarządu