Informacja KRS – wniosek o zabezpieczenie powództwa

17-02-2016 15:41:41 | Bieżący | EBI | 9/2016

Zarząd Symbio Polska S.A. (dalej Spółka, Emitent) niniejszym informuje, że do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy KRS o przyjęciu do akt rejestrowych Emitenta wniosku o zabezpieczenia roszczenia.

Postanowienie to ma związek ze skierowanym przez pełnomocnika akcjonariuszy Spółki: EECP I S.a.r.l Luksemburg i SEAF Global SME Facility LLC (SEAF) Waszyngton DC wnioskiem o zabezpieczenia roszczenia do Sądu Okręgowego w Lublinie IX Wydział Gospodarczy.

Powyższe ma związek ze złożonym sprzeciwem do uchwały nr 6 NWZ Spółki z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu alternatywnego systemu obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

  • Tomasz Zarzyka – Prezes Zarządu