Raport bieżący nr 2 2019
Data sporządzenia: 2019-01-31
Skrócona nazwa emitenta: SYMBIO POLSKA S.A.

Temat
Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd SYMBIO POLSKA S.A. „Spółka” informuje, iż w związku z koniecznością utworzenia rezerw na koniec 2018 roku wynik finansowy za IV kwartał 2018 będzie istotnie niższy od wyników osiąganych w kwartałach poprzedzających. Utworzenie rezerw wynika z konieczności przeszacowania wartości zapasów. Zdarzenie to ma charakter jednorazowy. Łączna kwota odpisów i rezerw utworzonych w IV kw. 2018 r. wyniosła 808 tys. zł.

Po dokonaniu w dniu 31 stycznia 2019 roku wstępnej agregacji i weryfikacji części danych finansowych Spółki za 2018 rok, przewidywany zysk netto SYMBIO POLSKA S.A. wykazuje znaczące odchylenie do wartości w opublikowanych 20 VI ub.r. zaktualizowanych Kierunkach Rozwoju Spółki w latach 2018-2021. Zysk netto SYMBIO POLSKA S.A. jest obecnie szacowany na poziomie około 4 mln niższym od przewidywanego w „Kierunkach Rozwoju Spółki”.

Zarząd Spółki przygotowuje działania mające na celu poprawę rentowności spółki, ich efekty powinny być widoczne w ciągu kilku miesięcy.

Dane finansowe Spółki są nadal weryfikowane, dlatego powyższe wyniki nie są ostateczne i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 SYMBIO POLSKA S.A. nastąpi w dniu 14 lutego 2019 roku.