Emisja Obligacji serii A Symbio Polska S.A.

03-07-2015 15:48:57 | Bieżący | EBI | 29/2015

Zarząd Symbio Polska S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej Obligacji serii A Symbio Polska S.A. (przeprowadzonej na podstawie uchwały Zarządu nr 01/07/2015 z dnia 2 lipca 2015r.) i dokonaniu w dniu 02.07.2015r. przydziału Obligacji serii A. (uchwała Zarządu nr 02/07/2015 z dnia 2 lipca 2015r.)
Parametry emisji obligacji:
1. Celem emisji obligacji jest zasilenie kapitału obrotowego,
2. Łączna wartość emisji wyniosła 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) PLN, która dzieli się na 1.500 (jeden tysiąc pięćset) imiennych obligacji Serii A o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) PLN,
3. Obligacje oprocentowane są według Stałej Stopy Procentowej (w stosunku rocznym) wynoszącej 12%, odsetki są płatne jednorazowo w dniu wykupu,
4. Termin wykupu – 30 września 2016,
5. Zabezpieczeniem roszczeń Obligatariuszy wynikających z emisji Obligacji będą zastawy rejestrowe do łącznej najwyższej sumy zabezpieczenia 2.118.000 (dwa miliony sto osiemnaście tysięcy) zł na znakach towarowych i prawach ze zgłoszeń znaków towarowych używanych przez Spółkę. Znaki towarowe i prawa ze zgłoszeń znaków towarowych nie są wykazywane w bilansie Spółki.
Obligacje zostały objęte przez dwóch inwestorów instytucjonalnych.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Jacek Skowroński – Prezes Zarządu