Nasza firma skupiła swoją działalność na obszarze obfitującym w różnorodną roślinność, dzięki czemu może pozyskiwać zarówno wysokiej jakości plony, jak i rośliny i owoce dziko rosnące. Większość gospodarstw współpracujących z Symbio jest położonych na obrzeżach parków krajobrazowych i narodowych. Szczególną cechą tych obszarów jest dobrze zachowane i zróżnicowane środowisko naturalne, na które składają się m. in.:

 • suche i podmokłe łąki i pastwiska, na których nie prowadzi się intensywnego wypasu bydła;
 • zróżnicowane uprawy;
 • ekstensywnie wypasane pastwiska, umożliwiające ochronę zagrożonych ptaków łąkowych takich jak derkacz (łac. Crex crex) czy pokląskwa (łac. Saxicola rubetra);
 • duże połacie łąk i sąsiadujące z nimi użytki rolne, niezbędne dla migrujących i zimujących ptaków wodnych, takich jak gęsi, łabędzie, kaczki i żurawie;
 • występujące na obrzeżach upraw brzegi strumieni, miedze, żywopłoty, sadzawki.

Symbio utrwala tradycyjne polskie techniki rolnicze, prowadząc doradztwo techniczne dla rolników, dotyczące ekologicznych metod uprawy. Techniki te z zasady sprzyjają biozróżnicowaniu środowiska z następujących powodów:

 • zużycie środków chemicznych jest niskie, co skutkuje o wiele mniejszym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego i zmniejszeniem zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych;
 • powierzchnia pól uprawnych jest mała, przez co na obrzeżach upraw zwiększa się obszar występowania przyrody dzikiej;
 • miedze znajdujące się między polami stanowią naturalne schronienie i obszar gniazdowania dla wielu gatunków zwierząt i ptaków;
 • niestosowanie w uprawie maszyn ciężkich zapobiega utwardzaniu i erozji gleby;
 • wśród upraw, głównie na terenach podmokłych i bagnistych, znajdują się nieużytki, co z jednej strony stanowi element tradycyjnej gospodarki rolnej, z drugiej strony spowodowane jest niewielką wydajnością takich obszarów.

Dzięki podtrzymywaniu przez Symbio tradycyjnej polskiej kultury rolnej udało się ochronić niektóre zagrożone gatunki roślin i zwierząt, cenne ze względu na bioróżnorodność danego obszaru. Należą do nich:

 • stare gatunki jabłoni i innych drzew owocowych;
 • niektóre gatunki warzyw uprawnych, m. in. ogórek, cebula, dynia;
 • zagrożone wyginięciem zioła;
 • dawniej uprawiane zboża, jak np. lnicznik siewny (Camelina sativa), Paphanus sativas var., Aleiformis i proso zwyczajne (Panicum milliaceum);
 • stare gatunki bydła (Polska czerwona krowa), konie pociągowe (Konie sokulskie), kury (Zielononóżka), kilka gatunków świń.

Mimo niewątpliwych zalet tradycyjnego rolnictwa w postaci zachowania środowiska naturalnego, spowodowało ono inną niekorzystną sytuację, mianowicie ze względu na niską opłacalność doprowadziło wielu rolników do porzucania ziemi. Brak ciągłości upraw metodami tradycyjnymi powoduje natomiast straty w bioróżnorodności. Działania Symbio pomagają przeciwdziałać tym niekorzystnym zjawiskom.

Celem naszej firmy jest działanie w kierunku zwiększenia przychodu małych, niezależnych, rodzinnych polskich gospodarstw przy jednoczesnym zachowaniu bioróżnorodności w gospodarstwie i otaczającym go środowisku. Firma została stworzona także w celu certyfikacji gospodarstw ekologicznych, koordynowania i technicznego wspierania produkcji, jak również zbioru dziko rosnących owoców oraz organizacji sprzedaży tych produktów. Ponadto Symbio przeprowadza podstawowe szkolenia rolników nt. zarówno samej idei umacniania bioróżnorodności, jak i jej urzeczywistniania w praktycznych działaniach, współpracuje także z wieloma rządowymi i pozarządowymi organizacjami. Współpraca ta ma na celu poszukiwanie źródeł i wzmacnianie bioróżnorodności w rolnictwie. Celem Symbio jest kierowanie rozwojem rolnictwa, umożliwiające utrwalanie bioróżnorodności, zwłaszcza na terenach zagrożonych. Odbywa się to m. in. przez:

 • zwiększanie obszaru upraw przekwalifikowanych z tradycyjnych na ekologiczne w rejonie opisanym poniżej (tj. pod hasłem „Rejon Ekosystemu”) oraz szukanie lokalnych, krajowych i międzynarodowych rynków zbytu dla produktów pochodzących z tych gospodarstw; Kontraktowanie różnorodnej produkcji w gospodarstwach w celu odchodzenia od monokultury (w każdym gospodarstwie kontraktujemy np. zboże, owoce jagodowe, zioła i warzywa);
 • kontrolę wzmacniania bioróżnorodności w gospodarstwach przez przeprowadzanie szkoleń dla rolników w ich gospodarstwie, wprowadzanie systemu zarządzania łąkami, ulepszanie miedz i żywopłotów, ochronę podmokłych gruntów, płodozmian, ponowne zalesianie oraz stosowanie traw i chwastów do kontroli stanu wód powierzchniowych i gruntowych;
 • zapoznawanie rolników ze ścisłymi polskimi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi zakazu stosowania konwencjonalnych środków chemicznych na terenie parków narodowych i krajobrazowych i w ich sąsiedztwie oraz kontrola ich przestrzegania;
 • poszukiwanie krajowych i międzynarodowych rynków zbytu dla produktów uprawianych i przetwarzanych na niżej opisanych obszarach.

Działania Symbio w kierunku wzmacniania bioróżnorodności uwzględniają:

 • rodzaj ekosystemu w gospodarstwie, tj. warunki hydrologiczne, środowisko naturalne i procent obszarów dzikich;
 • określenie celów dla danego gospodarstwa na podstawie analizy warunków i wprowadzenie systemu kontroli, niezbędnego do oceny spodziewanych i rzeczywistych efektów.

Od czego zależy wzrost różnorodności w gospodarstwie?

 1. Łąki – skład roślinności i świata zwierząt zależy od sposobu zarządzania łąkami. Np. na łąkach ścinanych tylko raz w roku może się rozwinąć inna roślinność niż na łąkach koszonych dwa lub trzy razy w roku.
  Różne systemy wypasania na pastwiskach prowadzą do dużej różnorodności typowych grup roślin. Odpowiedni czas koszenia wpływa na populację migrujących ptaków.
 2. Grunty orne – różne gatunki chwastów nie pojawiają się tylko ze względu na rodzaj gleby, lecz także w zależności od terminu orki. Stosowanie gnojowicy do nawożenia prowadzi do zregenerowania gleb, a w konsekwencji do osiągania zdrowszych plonów. Uprawa gleby (wiosną, a nie jesienią) bez użycia maszyn ciężkich, stosowanie nawozów organicznych (gnojowicy), płodozmianu (stosowanie poplonu dla regeneracji gleby) – oto przykłady działań, do jakich Symbio zachęca swoich rolników.
 3. Środowisko – zachowanie bioróżnorodności na gruntach uprawnych dzięki ocaleniu środowiska, w którym żyją pożyteczne organizmy – np. miedz, żywopłotów, sadzawek, chwastów, łąk z kwiatami i ziołami, przyciągających zwierzęta żywiące się szkodnikami roślin uprawnych, co stanowi naturalną ochronę plonów.