Dzięki działalności International Finance Corporations Environmental Projects Unit (EPU) technologie i produkty korzystnie oddziałujące na środowisko naturalne zyskują szybszą akceptację na rynku.
www.ifc.org/enviro/EPU/epu.htm

Global Environmental Facilities Fund Forging – Celem tej organizacji jest międzynarodowa współpraca i finansowanie działań na rzecz ograniczenia zasadniczych niekorzystnych zjawisk na świecie, takich jak straty w bioróżnorodności, zmiany klimatu, zanieczyszczenie wód oraz niszczenie warstwy ozonowej.
www.gefweb.org

International Union for the Conservation of Nature – Business Division IUCN -jej celem jest zachęcanie społeczeństw do utrwalania integralności i różnorodności w przyrodzie oraz wspieranie ich w tym działaniu, a także troska o to, by korzystanie z zasobów naturalnych nie naruszało równowagi ekologicznej w przyrodzie.
www.iucn.org/business

Plant Breeding and Acclimatization Institute – Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin został założony 1 stycznia 1951 roku jako jednostka naukowa stworzona do badań nad hodowlą i produkcją nasion podstawowych roślin uprawnych. Instytut podlega Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
www.ihar.edu.pl

Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP) – Instytut Rolnictwa i Polityki Handlowej – wspiera rodzinne gospodarstwa i społeczności wiejskie, troszczy się o zachowanie ekosystemu na całym świecie poprzez prowadzenie badań naukowych, wprowadzanie nowych technologii i działania edukacyjne.
www.iatp.org

Cornell University – Rural Development Department (Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich) został utworzony w celu szerzenia wiedzy socjologicznej, prowadzącej do zrozumienia przyczyn i konsekwencji rozwoju społecznego oraz z potrzeby szerzenia wiedzy i opracowywania programów edukacyjnych, skutkujących zmniejszeniem problemów społecznych na świecie.
devsoc.cals.cornell.edu

International Coalition for the Protection of the Polish Countryside – Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
icppc.pl
Celem Koalicji jest ochrona polskiej wsi poprzez wzmacnianie świadomości społecznej, prowadzenie edukacji ekologicznej i promocję zdrowego stylu życia, ekologicznych technologii uprawy, ekoturystyki oraz poszukiwanie partnerskich instytucji, których celem także jest ochrona polskiej wsi.
www.poland.eceat.org

FIBL (Szwajcaria) – Znakomite źródło informacji o badaniach nad rolnictwem ekologicznym.
www.fibl.ch/english/index.php

The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) – Międzynarodowy Instytut Analizy Systemów Wdrożeniowych (IIASA) jest pozarządową jednostką badawczą, mającą swoją siedzibę w Austrii. Instytut prowadzi interdyscyplinarne studia naukowe nad zagadnieniami środowiska naturalnego, gospodarczymi, technologicznymi i społecznymi w kontekście humanistycznego wymiaru zmian zachodzących w świecie. Instytut jest utrzymywany przez Narodowe Organizacje Członkowskie (National Member Organizations) w Ameryce Północnej, Europie i Azji.
www.iiasa.ac.at