Kapitał Zakładowy

Kapitał zakładowy SYMBIO POLSKA S.A. wynosi 939.202 złotych i dzieli się na 939.202 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C o wartości nominalnej 1 złoty każda.

 

Akcjonariat (stan na dzień 07.12.2009)

Wykaz znanych, istotnych akcjonariuszy

Akcjonariusze:

Liczba akcji

Udział w kapitale akcyjnym (%)

EECP I s.a.r.l.

464 920

49,50%

Fundusz Północny S.A.

163 295

17,39%

Artur Tymiński

128 221

13,65%

Symbio Impex Corporation

110 330

11,75%

Spere Enterprises LLC

68 584

7,30%

Pozostali

3 852

0,41%

Razem

939 202

100%